Obchodní podmínky

1. Základní údaje:

Dodavatel:

Birki spol. s r.o.
U Bělidla 926/3
79001 Jeseník
Tel: +420 778068830

IČ: 62360876
DIČ: CZ62360876
Dodavatel je plátcem DPH

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách eshop.birki.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel zaručuje dostupnost všech nabízených položek zboží.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odesláním objednávky zboží dochází k uzavření kupní smlouvy.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Dopravné je pro všechny objednávky nad 5 000 Kč vč. DPH ZDARMA (u menších objednávek je dopravné a balné 138,- Kč po České republice, 300,- Kč po Slovenské republice)

Zrušení objednávky

Zrušení objednávky po okamžiku odeslání objednávky je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době, obvykle do 2-5 pracovních dnů od zaslání objednávky.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel. Dopravné je pro všechny objednávky nad 5 000 Kč vč. DPH ZDARMA (u menších objednávek je dopravné a balné 138,- Kč po České republice, 300,- Kč po Slovenské republice).

Objednané zboží je možné rovněž vyzvednout osobně v provozovně dodavatele.

Způsob úhrady

Zákazník má několik možností úhrady kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží nebo platbou prostřednictvím předfaktury před zasláním zboží.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad, který je nutný předložit při reklamaci.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

4. Osobní odběr zboží

Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele prohlédnout. V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba na všechny nabízené položky zboží je 24 měsíců. Daňový doklad (záruční list) je vystaven v den prodeje a od tohoto začíná běžet záruční doba.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Záruka se rovněž nevztahuje na nesprávné používání zboží, případně na nesprávnou údržbu. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ani jako takovou reklamovat.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobená jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží, tak lze uplatnit reklamaci následujícím způsobem: (i)informovat písemně dodavatele  na adresu Birki spol. s r.o. U Bělidla 926/3,790 01 Jeseník, (ii) elektronicky na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , (iii) telefonicky na čísle +420778068830-zde  pouze v pracovní době od 7:00 do 15.30., Zákazník může pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který je k dispozici na stránkách Birki. Zákazník musí zboží zaslat zpět dodavateli ve vhodném přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad o přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č.634/1992 Sb. třicetidenní.

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

V souladu s ustanovením §1829 zákona č.89/25012 Sb., občanský zákoník, má spotřebitel právo odstoupit  od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Písemné oznámení o odstoupení zákazník doručí dodavateli spolu se zbožím určenému vrácení: (i) poštou na adresu Birki spol. s r.o. U Bělidla 926/3,790 01 Jeseník, (ii) elektronicky na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , (iii) telefonicky na čísle +420778068830-zde  pouze v pracovní době od 7:00 do 15.30.  Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží nebo prostřednictvím formuláře na stránkách Birki, (odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí), kupující vloží formulář  spolu s fakturou do zásilky.

 Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně všech dokladů).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

V souladu s ustanovením § 1832 občanského zákoníku odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, vrátí  stejným způsobem, nedohodnou-li se strany jinak. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Kupující si může zvolit způsob vrácení peněz, a to : buď (i)poštovní poukázkou vyplacenou v hotovosti, nebo (ii) převodem na účet, jehož číslo uvede v oznámení o odstoupení, (iii) osobně na prodejně

Dodavatel není povinen vrátit peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.

§ 1837 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy  b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,  d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

7. Ostatní ustanovení

V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku, a Zákona o ochraně spotřebitele. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č.101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující výslovně souhlasí s poskytnutím všech osobních údajů třetím osobám zajišťujícím pro prodávajícího přepravu a dodání zásilky kupujícímu a to v rozsahu nutném pro doručení či snadnější doručení zásilky. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č.634/1992Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) Kupující má v případě sporu právo navrhnout prodávajícímu mimosoudní řešení sporu např. prostřednictvím Sdružení obrany spotřebitelů (viz-http://asociace-sos.cz/reklamace-a-bezplatne-mimosoudni-reseni-spotrebitelskeho-sporu/) Prodávající může souhlasit s takto navrženým mimosoudním řešením vyvstalého sporu. V případě nesouhlasu prodávajícího  bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud. Má-li kupující za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitele ze strany prodávajícího, má právo se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci případně na věcně příslušný živnostenský úřad.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu eshop.birki.cz.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách eshop.birki.cz.

 

V Jeseníku dne 1.10.2017

Naposledy změněno pondělí, 19 březen 2018 14:24

O nás se můžete opřít!

BIRKI - sport poles producer;